SOD.114 – Iron Man

Apologies to "Iron Man Animated Adventures" for stealing their logo.